Welkom

Actueel en nieuws

Functieomschrijving

Vacature klinisch psycholoog GGZ Integraal

GGZ Integraal is op zoek naar een klinisch psycholoog om ons team (met opleidingsplekken voor GZ. PT en KP) te versterken en diverse uitbreidingen op onze locaties in Leiden, Alphen aan den Rijn en Rijswijk verder vormgeven. Wij bieden een leuke en plezierige werkplek met veel aandacht voor persoonlijke en professionele groei en ruimte voor onderzoek en ontwikkeling op gebied van behandeling en diagnostiek. Ons nieuwe pand in Leiden biedt ons nieuwe mogelijkheden en een fijne praktijk locatie met ruimte voor diverse behandelvormen en gezamenlijke (kook & eet-) momenten.

GGZ Integraal biedt integratieve- en contextuele zorg aan patiënten met uiteenlopende problematiek en achtergrond. Binnen onze zorgverlening richten we ons op het bieden van psychologische- en psychiatrische diagnostiek, hulpverlening en psychotherapie, op het (BIG-) opleiden van collega’s, op onderzoek & ontwikkeling van klinische- en theoretische perspectieven op het gebied van onder andere trauma, autistische condities en persoonlijkheidsproblematiek.

Voor toekomstige collega’s bieden we een plezierige werkplek met uitstekende arbeidsvoorwaarden, veel ruimte voor eigen invulling van taken en aandachtsgebieden.

Voor meer informatie over onze organisatie, team en werkwijze kijk op www.ggzintegraal.nl of neem contact op via ons secretariaat (085 0410071).

Wij hebben contractafspraken gemaakt met de volgende zorgverzekeraars met de labels:

Zorg en Zekerheid (met AZVZ)
Achmea (met Zilveren Kruis, FBTO, De Friesland, Interpolis, ZieZo en PROlife)
ONVZ (met VVAA, PNOzorg en Jaah)
Menzis (met Anderzorg, Hema en VINK) --> tijdelijke aanmeldstop
CZ (met Nationale Nederlanden, OHRA, Just en CZdirect)
ENO (met Salland en ZorgDirect)
ASR (met Ditzo)
DSW (met Stad Holland en InTwente)
Caresq (met Eucare)

Wij hebben voor 2023 géén contract met VGZ en haar labels.

Op dit moment geldt een tijdelijke aanmeldstop voor Turks- en Marokkaanssprekenden, in verband met beperkte beschikbaarheid van behandelaren.

Daarnaast geldt een tijdelijke aanmeldstop voor de zorgverzekeraars Zilveren Kruis Achmea en haar labels, en voor Menzis, Anderzorg, Hema en Vvink.
Deze aanmeldstop geldt vanaf 20 september voor de duur van 4-6 weken.
Voor meer informatie of overleg ivm urgente/ schrijnende gevallen kunt u, in samenspraak met uw huisarts/verwijzer, contact opnemen met ons secretariaat.

Voor verdere inhoudelijke vragen ten aanzien van wachttijden of onze behandelmogelijkheden op de diverse locaties helpt ons secretariaat u graag verder.

Begin 2022 heeft GGZ Integraal bezoek gehad van de IGZ die met name benieuwd was naar onze werkwijze (inhoudelijk en organisatorisch) en het verhaal achter de mate van onze bedrijfsefficiëntie oftewel onze relatief lage overhead, optimale contactvoering (omzet) en consequent korte wachttijden.

In dit bezoek hebben we kunnen spreken over de visie achter het ontstaan, de cultuur en de werkwijze van onze organisatie, én de ontwikkelingen en uitdagingen in ons werkveld in het algemeen. Daarnaast was het een goede gelegenheid om over de ontwikkelingen rondom het ZPM, de samenwerking met zorgverzekeraars en wat we hierin meemaken, aan de orde te brengen. De IGZ was nieuwsgierig en had veel vragen. Ze zijn veel over ons te weten gekomen maar we hebben ook van hen geleerd. Hieronder volgt de eindconclusie en verbeteradviezen opgenomen uit het rapport van de IGZ.

De inspectie is van oordeel dat GGZ Integraal kwalitatieve goede en veilige zorg biedt. Richtlijnen, protocollen en werkinstructies zijn op orde en medewerkers kunnen hiermee uit de voeten. Er is een open en veilige werkcultuur. Er zijn voldoende mogelijkheden voor medewerkers om (bij)scholing te volgen. Het behandelaanbod is afgestemd op de behoeften van de patiënten en de wachttijden zijn binnen de Treeknormen. De dossiervoering is zorgvuldig en het aannamebeleid wordt correct uitgevoerd.

IGZ had verder terecht ook verbeterpunten met betrekking tot het verversen (updaten) van de inhoud van de website en efficiënter maken van elektronische mogelijkheden bij medische contacten tussen de artsen en de apotheken. Deze punten zijn inmiddels opgepakt.

Mocht u naar aanleiding van dit rapport vragen hebben, kunt u contact opnemen.

Afgelopen 13 september heeft GGZ Integraal haar jaarlijkse HKZ-certificerende, externe audit gehad, uitgevoerd door Dekra Certifications.

Conclusie uit deze jaarlijkse keuring luidde als volgt:
Het systeem voldoet aan de beoordeelde eisen van HKZ Geestelijke gezondheidszorg:2015.
Tijdens de audit is het vastgesteld dat het systeem in staat is de doelstellingen van het management te bereiken.

GGZ Integraal bleek afgelopen jaar weer ontwikkeling te hebben gemaakt op versterking van de inhoud, interne cultuur, vraaggericht werken naar ketenpartners, verzorgen van opleidingen, en het herkennen van kwaliteiten van medewerkers.

Er zijn geen openstaande tekortkomingen vastgesteld.

GGZ Integraal beschikt over een cliëntenraadgeving die een belangrijke adviserende en consultatieve rol heeft binnen onze instelling en werkwijze. De behoeften en wensen van onze cliënten worden zo betrokken bij het inrichten van onze behandelingen, nieuw behandelaanbod en keuzes voor (inrichting van-) onze locaties en samenwerkingsverbanden. Met deze werkwijze streven we naar een actieve, gezamenlijke groei en doorgaanse afstemming van ons behandelaanbod op zorgvragen en betrokkenheid van onze cliënten.

Voor de vormgeving van deze clientenraadgeving is een clientenraad die geregeld zitting heeft en met andere beleidsorganen binnen GGZ Integraal afstemt. Zij overleggen zo met elkaar, het bestuur en de raad van Toezicht, over recente ontwikkelingen, doelstellingen en andere actuele vragen rondom de zorgverlening.

Om zitting te kunnen nemen in de cliëntenraad van G GZ Integraal kunt u zich aanmelden als cliënt, maar ook oud-cliënten kunnen zich hiervoor opgeven.
Voor meer informatie kunt u bij uw behandelaar of via het secretariaat aangeven dat u graag benadert wordt voor een gesprek. Wij nodigen u dan uit op onze hoofd locatie in Leiden. Een ieder die zich hiervoor zou willen aanmelden om zich voor een periode toe te wijden hieraan, is van harte uitgenodigd om dit te doen. Vanuit praktisch oogpunt kunnen wij op dit moment enkel Nederlandssprekende cliënten aan de raad toevoegen. Mocht u onvoldoende Nederlands spreken, en graag zitting nemen of uw mening/advies bespreken, dan kunt u dit graag aangeven, om te kijken hoe we dit mogelijk kunnen maken.

Over GGZ Integraal

GGZ Integraal is een psychotherapie instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ). U kunt hier terecht via uw huisarts voor behandeling voor de meest voorkomende psychische klachten. Behandeling  vindt plaats vanuit een integratief- en contextueel kader.

Psychische hulpverlening

Door de samenstelling en de expertise van het team is GGZ Integraal efficiënt en laagdrempelig voor zorg aan patiënten met uiteenlopende klachten en diverse achtergronden. Hierbij wordt uitgegaan van uw hulpvraag, de klachten die u ondervindt en aandacht voor de mogelijke onderliggende dynamiek hierbij. Wij werken daarbij minder vanuit zorgpaden maar streven ook in geval van complexere zorgvragen, naar een geïntegreerd behandelbeleid, waarbij door uw behandelaar (-s) in samenwerking met het team en uzelf wordt gestreefd naar een zo vlot en patiëntvriendelijk mogelijke behandelroute. Hierbij valt onder meer te denken aan (combinaties van-) psychodynamische psychotherapie, EMDR, schematherapie, systeembehandeling en cognitief gedragsmatige interventies. Om behandeling direct optimaal vorm te kunnen geven, is desgewenst aanvullend of verdiepend psychodiagnostisch onderzoek binnen dit behandelproces gebruikelijk.

Bij behandelingen is een overzicht te vinden met klachten waarbij wij u kunnen helpen.

Meertalige GGZ

Wij bieden behandelingen in diverse talen als:

•    Engels
•    Nederlands
•    Perzisch (Farsi / Dari) (beperkte aanname)
•    Turks: (aanmeldstop)
•    Marokkaans Arabisch (aanmeldstop)
Op dit moment géén klassiek Arabisch
•    Russisch (beperkte aanname)

Hiermee zijn wij een belangrijke aanvulling binnen de GGZ. Door nauwe samenwerking met verschillende huisartsen – en andere professionals – uit de regio zijn wij in staat om alle hulpvragers snel te spreken, diagnosticeren en behandelen. Door ons grote netwerk kunnen wij zorgen voor een adequate doorverwijzing indien er hulpvragen zijn waaraan wij niet kunnen beantwoorden.
GGZ Integraal staat voor gedegen kennis, vriendelijkheid, zorgvuldige diagnostiek, en effectieve behandelingen.

ggz-integraal-logo

GGZ Integraal is HKZ gecertificeerd Kwaliteit HKZsinds 2018 en voldoet aan de normen conform WTZA en WNT.


GGZ Integraal beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut 2022.

 

U kunt bij GGZ Integraal terecht met een verwijzing van uw huisarts. Wij bieden gespecialiseerde behandeling voor de meest voorkomende psychische klachten.