Welkom

Actueel en nieuws

Wij hebben contractafspraken gemaakt met de volgende zorgverzekeraars met de labels:

Zorg en Zekerheid (met AZVZ)
Achmea (met Zilveren Kruis, FBTO, De Friesland, Interpolis, ZieZo en PROlife)
ONVZ (met VVAA, PNOzorg en Jaah)
Menzis (met Anderzorg, Hema en VINK) --> tijdelijke aanmeldstop
CZ (met Nationale Nederlanden, OHRA, Just en CZdirect)
ENO (met Salland en ZorgDirect)
ASR (met Ditzo)
DSW (met Stad Holland en InTwente)
Caresq (met Eucare)

Wij hebben voor 2023 géén contract met VGZ en haar labels.

Op dit moment geldt een tijdelijke aanmeldstop voor Marokkaans-Arabisch- en Russisch-sprekenden, in verband met beperkte beschikbaarheid van behandelaren.

Neem voor meer informatie graag contact op met ons secretariaat.

Voor verdere inhoudelijke vragen ten aanzien van wachttijden of onze behandelmogelijkheden op de diverse locaties helpt ons secretariaat u graag verder.

Begin 2022 heeft GGZ Integraal bezoek gehad van de IGZ die met name benieuwd was naar onze werkwijze (inhoudelijk en organisatorisch) en het verhaal achter de mate van onze bedrijfsefficiëntie oftewel onze relatief lage overhead, optimale contactvoering (omzet) en consequent korte wachttijden.

In dit bezoek hebben we kunnen spreken over de visie achter het ontstaan, de cultuur en de werkwijze van onze organisatie, én de ontwikkelingen en uitdagingen in ons werkveld in het algemeen. Daarnaast was het een goede gelegenheid om over de ontwikkelingen rondom het ZPM, de samenwerking met zorgverzekeraars en wat we hierin meemaken, aan de orde te brengen. De IGZ was nieuwsgierig en had veel vragen. Ze zijn veel over ons te weten gekomen maar we hebben ook van hen geleerd. Hieronder volgt de eindconclusie en verbeteradviezen opgenomen uit het rapport van de IGZ.

De inspectie is van oordeel dat GGZ Integraal kwalitatieve goede en veilige zorg biedt. Richtlijnen, protocollen en werkinstructies zijn op orde en medewerkers kunnen hiermee uit de voeten. Er is een open en veilige werkcultuur. Er zijn voldoende mogelijkheden voor medewerkers om (bij)scholing te volgen. Het behandelaanbod is afgestemd op de behoeften van de patiënten en de wachttijden zijn binnen de Treeknormen. De dossiervoering is zorgvuldig en het aannamebeleid wordt correct uitgevoerd.

IGZ had verder terecht ook verbeterpunten met betrekking tot het verversen (updaten) van de inhoud van de website en efficiënter maken van elektronische mogelijkheden bij medische contacten tussen de artsen en de apotheken. Deze punten zijn inmiddels opgepakt.

Mocht u naar aanleiding van dit rapport vragen hebben, kunt u contact opnemen.

Afgelopen 13 september heeft GGZ Integraal haar jaarlijkse HKZ-certificerende, externe audit gehad, uitgevoerd door Dekra Certifications.

Conclusie uit deze jaarlijkse keuring luidde als volgt:
Het systeem voldoet aan de beoordeelde eisen van HKZ Geestelijke gezondheidszorg:2015.
Tijdens de audit is het vastgesteld dat het systeem in staat is de doelstellingen van het management te bereiken.

GGZ Integraal bleek afgelopen jaar weer ontwikkeling te hebben gemaakt op versterking van de inhoud, interne cultuur, vraaggericht werken naar ketenpartners, verzorgen van opleidingen, en het herkennen van kwaliteiten van medewerkers.

Er zijn geen openstaande tekortkomingen vastgesteld.

Over GGZ Integraal

GGZ Integraal is een psychotherapie instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ). U kunt hier terecht via uw huisarts voor behandeling voor de meest voorkomende psychische klachten. Behandeling  vindt plaats vanuit een integratief- en contextueel kader.

Psychische hulpverlening

Door de samenstelling en de expertise van het team is GGZ Integraal efficiënt en laagdrempelig voor zorg aan patiënten met uiteenlopende klachten en diverse achtergronden. Hierbij wordt uitgegaan van uw hulpvraag, de klachten die u ondervindt en aandacht voor de mogelijke onderliggende dynamiek hierbij. Wij werken daarbij minder vanuit zorgpaden maar streven ook in geval van complexere zorgvragen, naar een geïntegreerd behandelbeleid, waarbij door uw behandelaar (-s) in samenwerking met het team en uzelf wordt gestreefd naar een zo vlot en patiëntvriendelijk mogelijke behandelroute. Hierbij valt onder meer te denken aan (combinaties van-) psychodynamische psychotherapie, EMDR, schematherapie, systeembehandeling en cognitief gedragsmatige interventies. Om behandeling direct optimaal vorm te kunnen geven, is desgewenst aanvullend of verdiepend psychodiagnostisch onderzoek binnen dit behandelproces gebruikelijk.

Bij behandelingen is een overzicht te vinden met klachten waarbij wij u kunnen helpen.

Meertalige GGZ

Wij bieden behandelingen in diverse talen als:

•    Engels
•    Nederlands
•    Perzisch (Farsi / Dari)
•    Turks
•    Marokkaans Arabisch (aanmeldstop).
Op dit moment géén klassiek Arabisch
•    Russisch

Hiermee zijn wij een belangrijke aanvulling binnen de GGZ. Door nauwe samenwerking met verschillende huisartsen – en andere professionals – uit de regio zijn wij in staat om alle hulpvragers snel te spreken, diagnosticeren en behandelen. Door ons grote netwerk kunnen wij zorgen voor een adequate doorverwijzing indien er hulpvragen zijn waaraan wij niet kunnen beantwoorden.
GGZ Integraal staat voor gedegen kennis, vriendelijkheid, zorgvuldige diagnostiek, en effectieve behandelingen.

ggz-integraal-logo

GGZ Integraal is HKZ gecertificeerd Kwaliteit HKZsinds 2018 en voldoet aan de normen conform WTZi en WNT.


GGZ Integraal beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut 2022.

 

U kunt bij GGZ Integraal terecht met een verwijzing van uw huisarts. Wij bieden gespecialiseerde behandeling voor de meest voorkomende psychische klachten.