Kwaliteitsstatuut 2022

GGZ integraal beschikt over een goedgekeurd actueel Kwaliteitsstatuut.
Dit statuut is hieronder – integraal- gepubliceerd.

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – Instelling format C
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie gegevens ggz-aanbieder:
Naam instelling zoals bekend bij KVK: GGZ Integraal
Hoofd postadres straat en huisnummer: Schipholweg 96 a
Hoofd postadres postcode en plaats: 2316XD Leiden
Website: www.ggzintegraal.nl
KvK nummer: 66173167
AGB-code 1: 94004281
AGB-code 2: 22220947

2. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt
Naam: B. Megens
E-mailadres: info@ggzintegraal.nl
Telefoonnummer: 0850410071
3. Onze locaties vindt u hier
Link: www.ggzintegraal.nl

4. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod:
4a. GGZ Integraal is een instelling voor psychotherapie, psychologische-, en psychomedische zorgverlening. Wij hebben vestigingen in Leiden, Alphen aan den Rijn en Haarlem. In ons team werken psychotherapeuten, GZ- en klinisch psychologen, artsen en psychiater. Sommige van onze collega’s komen oorspronkelijk uit andere culturen. Ze zijn meertalig en thuis op het gebied met diverse culturele en migratie-gerelateerde thema’s. Deze variatie in achtergrond maakt ons sterk in de diagnostiek en behandeling, niet alleen in reguliere zin maar ook bij andere bijzondere populaties (denk aan migranten en getraumatiseerde vluchtelingen).

4b. Patiënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in onze instelling terecht:
Aandachtstekort- en gedragsproblemen
Pervasieve stoornissen
Depressie
Angststoornissen en traumagerelateerde problematiek
Restgroep diagnoses
Dissociatieve stoornissen
Genderidentiteitsstoornissen
Psychische stoornissen door een somatische aandoening
Seksuele problemen
Slaapstoornissen
Persoonlijkheidsproblematiek

4c. Biedt uw organisatie hoogspecialistische ggz (3e lijns ggz):
Nee
4d. Heeft u nog overige specialismen:
Cultuursensitieve zorg bij complexere- en meervoudige problematiek als (complexe-)PTSS en persoonlijkheidsproblematiek ASS, depressie etc.

5. Beschrijving professioneel netwerk:
GGZ Integraal werkt vlot en nauw samen met verschillende partners; verwijzende huisartsen (deels werken we op diverse GC-locaties), ketenpartners zoals diëtisten, AMW en collega instellingen zoals
GGZ Rivierduinen, LUMC en Ingeest, bijvoorbeeld in de vorm van kennisuitwisseling, gezamenlijke patiëntenzorg etc.
GGZ Integraal participeert in een Consultatieve Dienst, waarbij we op verzoek een adviserendeconsultatieve functie kunnen vervullen voor huisartsen of POH-ggz. Daarnaast zijn wij betrokken bij oa Knooppunt Ketenzorg, Netwerk Next en kleine initiatieven voor regionale samenwerking van gezondheidszorg instellingen in de omgeving.

6. Onze instelling biedt zorg aan in:
Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.
6a. GGZ Integraal heeft aanbod in:
de generalistische basis-ggz:
GZ-psycholoog
Klinisch psycholoog
Psychotherapeut
Psychiater
de gespecialiseerde-ggz:
GZ-psycholoog
Klinisch psycholoog
Psychotherapeut
Psychiater
6b. GGZ Integraal heeft aanbod in de categorieën van complexiteit van situatie:
Categorie A Indicerend regiebehandelaar:
GZ-psycholoog
Klinisch psycholoog
Psychotherapeut
Psychiater
Categorie A Coördinerend regiebehandelaar:
GZ-psycholoog
Klinisch psycholoog
Psychotherapeut
Psychiater

7. Structurele samenwerkingspartners
GGZ Integraal werkt ten behoeve van de behandeling en begeleiding van patiënten/cliënten samen met:
GGZ Integraal heeft geen structurele samenwerkingspartners, anders dan de samenwerkingsverbanden zoals eerder beschreven.

II. Organisatie van de zorg
8. Lerend netwerk
GGZ Integraal geeft op de volgende manier invulling aan het lerend netwerk van indicerend en coördinerend regiebehandelaren:
Binnen GGZ Integraal is de ontwikkeling en groei van medewerkers een speerpunt van de organisatie. Met onze werkwijze en specifieke doelstelling rondom cultuursensitief werken, hebben we daarin ook een wens/visie om onze medewerkers zorgvuldig en deskundig op te leiden.
Zo heeft GGZ Integraal in de afgelopen 5 jaar, 5 opleidingsplaatsen gerealiseerd, waardoor de meeste regiebehandelaren automatisch in een lerend netwerk binnen-en buiten de organisatie, hun kennis, ervaring en kunde kunnen spiegelen en ons als organisatie hierin meenemen.
Daarnaast zijn er voor alle collega’s zeer geregeld -dagelijkse- MDO’s en is er veel ruimte voor intervisie, begeleiding en periodieke lunchreferaten. Dit past vanuit onze werkwijze bij de veronderstelling dat je als behandelaar eenzelfde zelf-ontwikkeling nodig hebt, om je patiënten hierin eea te kunnen bieden. Wij zijn in het kader van deze opleidingen, ook in gesprek met verschillende collega-instellingen, om structurele uitwisseling hierbij in de toekomst mogelijk te maken.

9. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen
GGZ Integraal ziet er als volgt op toe dat:
9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn:
Binnen het aannamebeleid wordt geselecteerd op opleidingsniveau en wordt ruim interne begeleiding geboden bij collega’s die in specifieke behandelvarianten of problematiek minder ervaring hebben. Er zijn voor alle collega’s dagelijkse MDO’s in wisselende samenstelling, intervisie en supervisie voor medewerkers. De bevoegd- en bekwaamheid van de diverse medewerkers is bekend bij onze stafvoorzitters en hoofd behandeling, die er mede op toezien dat een zorgvuldige match wordt gevonden tussen patiënten en behandelaars.

9b. Zorgverleners volgens kwaliteitsstandaarden, zorgstandaarden en richtlijnen handelen: GGZ Integraal heeft een KMS waarin het volledige proces van aanmelding, intake, diagnostiek, triage, behandeling, evaluatie & afsluiting met betrokken collega’s, handelingen en overwegingen in diverse werkwijzers, protocollen en andere documenten zorgvuldig staat beschreven. Daarnaast hanteren we zorgprogramma’s en richtlijnen die bij alle medewerkers bekend en besproken zijn en leidraad vormen voor behandelinzet in staf-overleggen en MDO’s. Deze standaarden zijn conform de laatste richtlijnen en visie op zorg zoals gedragen vanuit verschillende beroepsverenigingen en GGZ Nederland geformuleerd.

9c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:
In periodieke functioneringsgesprekken komen de persoonlijke ontwikkelingsplannen aan de orde, waar het volgen van vervolgonderwijs een standaard onderwerp is. Hiervoor wordt budget vrijgemaakt en in overleg met coördinator bepaald welke ontwikkelingsstappen relevant en gewenst zijn voor zowel medewerker als organisatie. Deskundigheidsbevordering door betrokkenheid bij
intervisie, nevenactiviteiten, congressen en projecten, wordt gestimuleerd en uitwisseling met collega’s in het werkveld wordt actief opgezocht door het aanbieden van intervisie voor POH-GGZ in de samenwerkingsverbanden.

10. Samenwerking
10a. Samenwerking binnen uw organisatie en het (multidisciplinair) overleg is vastgelegd en geborgd in het professioneel statuut: Ja
10b. Binnen GGZ Integraal is het (multidisciplinair) overleg en de informatie-uitwisseling en – overdracht tussen indicerend en coördinerend regiebehandelaar en andere betrokken behandelaren als volgt geregeld (beschrijf wat u heeft geregeld voor het uitvoeren van de
(multidisciplinaire) overleggen, o.a. samenstelling, overlegfrequentie, wijze van verslaglegging):
Binnen onze organisatie vinden op vrijwel dagelijkse basis MDO’s plaats, in wisselende samenstelling van mede-behandelaren en regie-behandelaren, met in ieder geval een klinisch psycholoog en een GZpsycholoog of psychotherapeut. Wij kiezen hiermee voor initieel uitgebreidere en daarna meer korte, regelmatige evaluatiemomenten, omdat we ervaren dat dit een hoge mate van effectiviteit en doelmatigheid geeft. Hierbij kan het gaan om snelle bijsturing van de werkhypothese door aanvullende diagnostiek, toevoeging van specifieke interventies, inzet van collega’s (denk aan sessies
systeemtherapie of EMDR/NET) en tussentijds overleg opzoeken met eventuele andere betrokken zorgverlening binnen de ketenzorg.
Patiënten worden in ieder geval iedere 3-6 maanden geëvalueerd, nadat zij na intake en diagnostiekfase in het MDO zijn besproken voor het vaststellen van de behandeldoelen en betrokken (regie-) behandelaren zijn bepaald. Bij iedere behandeling zijn ook de klinisch psycholoog en indien
relevant, de arts/psychiater betrokken.

10c. GGZ Integraal hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:
Wij werken in de regio nauw samen met collega’s en ketenzorg, gevestigd in een aantal gezondheidscentra, met korte directe lijnen met huisartsen en POH GGZ. In SGGZ trajecten wordt zo veel mogelijk samengewerkt met de huisarts en collega’s binnen de POH GGZ of andere hulpverlening dicht bij huis. Naar onze ervaring werkt dit bevorderend voor de ervaren veiligheid (ik kan bij verschillende mensen terecht als het nodig is) en het gevoel van meer maatschappelijke zelfredzaamheid (ik ken nu meer mijn weg) van de patiënt. Behandeling begint vaak intensief en hoog frequent, en kan naarmate de klachten afnemen en de patiënt meer draagkracht ontwikkelt, bij perioden minder frequent zijn of tijdelijk pauzeren/ stoppen. Dit geeft ruimte om op eigen kracht te ervaren hoe het gaat en welke moeilijkheden blijven opspelen of zich later aandienen. Hierbij is de herhaalde beschikbaarheid van de therapeut, en de in stand blijvende relatie zonder dat er continu contact is, een op zichzelf al helende factor gebleken
voor herstel van vertrouwen, banden en de kijk op zichzelf. Door daarbij in gesprek te blijven over doelmatigheid van behandelcontact, blijven zowel patiënt als behandelaar bewust gericht op het in beweging krijgen van de belemmeringen om uiteindelijk op eigen kracht verder te kunnen.
Omdat wij alleen poliklinische zorg bieden, maar onze doelgroep sinds jaren wordt gekenmerkt door hogere complexiteit van problematiek en soms in het grijs gebied van poliklinische- en dagklinische zorg functioneert, hebben wij met grotere GGZ organisaties in de omgeving de ervaring dat we snelle, effectieve –tijdelijke- opschaling van zorg in de vorm van spoedopnames of een korte periode van dagbehandeling, kunnen realiseren.

10d. Binnen GGZ Integraal geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken zorgverleners de volgende escalatieprocedure:
Hoewel dit verschijnsel zelden enige escalatieprocedure behoeft, zou de aangewezen route zijn dat betrokken behandelaren in de context van het MDO het verschil van inzicht toelichten en onderzoeken op discrepantie in visie, kennis of geïnformeerdheid. De voorzitter, samen met het
gehele team, stelt zich verantwoordelijk op ten aanzien van het creëren van een omgeving waarin verschil van mening wordt ervaren als toegevoegde waarde en wordt verwelkomd hierover in gesprek te gaan. Indien nodig wordt de besluitvorming vlotgetrokken door de afweging in hoeverre
verder onderzoek ander inzicht kan geven (meekijken bij elkaar, psycho-diagnostisch of psychiatrisch onderzoek toevoegen etc) en uiteindelijk is het geformuleerde beleid van de klinisch psycholoog, en indien medisch relevant, de psychiater, hierin leidend.

11. Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens
11a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja
11b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja

11c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/ NZA: Ja

12. Klachten en geschillenregeling
12a. Patiënten/cliënten kunnen de klachtenregeling hier vinden (kies een van de twee opties): Link naar klachtenregeling: https.//www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-overde-behandelaar
12b. Patiënten/cliënten kunnen met geschillen over een behandeling en begeleiding terecht bij: LVVP Contactgegevens: Klachten-/Geschillencommissie LVVP; t.a.v. MR. N. van den Burg, Postbus 13085, 3507 LB Utrecht
De geschillenregeling is hier te vinden:
Link naar geschillenregeling: https.//www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-overde-behandelaar

III. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in deze instelling
doorloopt
13. Wachttijd voor intake/probleemanalyse en behandeling en begeleiding
Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling en begeleiding via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is –indien het onderscheid van toepassing is– per zorgverzekeraar en per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.ggzintegraal/wachttijden

14. Aanmelding en intake/probleemanalyse
14a. De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld (wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
Patiënten kunnen zichzelf aanmelden via de website, fax, telefonisch, per post, mail of door langs te komen. Na aanmelding bij het secretariaat, volgt intake bij een van de collega’s. Bij de beoordeling van toewijzing van patiënten wordt onder meer rekening gehouden met taal- en culturele
achtergrond, voorkeuren ten aanzien van mannelijke of vrouwelijke gesprekspartners, inhoud van problematiek en beschikbaarheid van behandelaren voor intake en vervolgbehandeling. Gestreefd
wordt naar een match bij verwachtte intaker en behandelaar, zodat patiënten zo min mogelijk wisselingen in de contacten meemaken, tenzij voor henzelf relevant. Na aanmelding en toewijzing intaker, wordt de patiënt uitgenodigd voor een intake op de door hem gekozen locatie. Omdat wij een centraal secretariaat hebben met drie secretaresses, raken patiënten gemakkelijk vertrouwd met hen als aanspreekpunt. Bij inhoudelijke vragen tijdens het proces van aanmelding kan met een van
de behandelaren of de coördinator worden overlegd.

14b. Binnen GGZ Integraal wordt de patiënt/cliënt doorverwezen naar een andere zorgaanbiedermet een passend zorgaanbod of terugverwezen naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de instelling geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt: Ja

15. Indicatiestelling
Beschrijf hoe de intake/probleemanalyse en indicatiestelling binnen uw instelling is geregeld (hoe komt de aanmelding binnen, hoe komt de afspraak met de patiënt/cliënt voor de intake tot stand, wie is in de intakefase de indicerend regiebehandelaar en hoe komt die beslissing tot stand (afstemming met patiënt/cliënt), waaruit bestaan de verantwoordelijkheden van de indicerend regiebehandelaar bij het stellen van de diagnose)
Na aanmelding (zie boven) en intake, volgt een MDO waarin de patiënt wordt voorgesteld, de problematiek wordt toegelicht en hypothesen ten aanzien van de diagnose gevormd. Indien nodig volgt hierop een diagnostische fase van verder psychologisch en psychiatrisch onderzoek, komt de patiënt opnieuw terug in MDO en wordt de diagnose vastgesteld door de stafvoorzitter (BIG) en indien relevant, de psychiater. In deze fase is de Bigger betrokken bij de intake, ook regiebehandelaar. Na bepaling van behandeldoelen kan regiebehandelaarschap bij een andere BIG
geregistreerde collega komen te liggen.

16. Behandeling en begeleiding
16a. Het behandelplan wordt als volgt opgesteld (beschrijving van proces en betrokkenheid van patiënt/cliënt en (mede-)behandelaren, rol (multidisciplinair) team):

Tijdens de intake en eventueel het diagnostisch onderzoek, is de hulpvraag van de patiënt leidend in de totstandkoming van het behandelplan. Daarbij voegt de expertise van de behandelaar met name toe ten aanzien van het helpen formuleren van de doelen en de meest effectieve route (methode,
interventies) die passend zijn bij de problematiek, mogelijkheden en wensen van de patiënt. Dit gaat op basis van matched care, waarbij zo min mogelijk infasief en zo ruim mogelijk effectief wordt ingezet. Het voorstel van intaker en patiënt wordt in gezamenlijkheid afgestemd en vervolgens
voorgelegd aan het MDO. Hierbij is eveneens met de patiënt besproken dat het team uiteindelijk anders kan adviseren of geen mogelijkheden heeft die binnen de voorkeuren van het initiële plan passen. In dat geval komt de behandelaar tijdens het adviesgesprek met een alternatief voorstel voor
de patiënt. Indien daarover overeenstemming komt, wordt het behandelplan geformaliseerd. Een afschrift van de gestelde diagnose en ingezette behandelplan wordt met de huisarts en/ of verwijzer gedeeld.
In complexere vraagstellingen, kan een multidiscipliniare inzet de voorkeur hebben. Patiënten krijgen dan meerdere samenwerkende behandelaren aangeboden, die verschillende behandeldoelen nastreven. Bijvoorbeeld een psychotherapeut en een lichaamsgerichte therapeut, in combinatie met
een psychiater of arts voor medicatie.

16b. Het centraal aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt tijdens de behandeling is de coördinerend regiebehandelaar (beschrijving rol en taken regiebehandelaar in relatie tot rol en taken medebehandelaars):
De regiebehandelaar is in principe degene die de kernbehandeling uitzet. Waarbij de uitvoering in combinatie met mede behandelaren wordt ingericht. Regiebehandelaar is altijd eerste aanspreekpunt en zich bewust van de regisserende rol die hierbij soms nodig blijkt.

16c. De voortgang van de behandeling wordt binnen GGZ Integraal als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Naast 3 tot 6- maandelijkse evaluaties, worden patiënten over het algemeen met grotere regelmaat
besproken in korte MDO’s die onder meer de voortgang van specifieke interventies of samenwerkingsactiviteiten monitoren. Dit kan bijvoorbeeld samenhangen met de fase van behandeling wanneer zorgbehoefte stijgt of bij complexe problematiek die veel van de betrokken behandelaren vraagt. Bij iedere wijziging van behandeldoel of introductie van nieuwe behandelaar, wordt dit eerst voorgesteld in een MDO. Het behandelproces dient op deze wijze verantwoord en inzichtelijk te blijven voor alle betrokken teamleden. Op gezette tijden worden ROM vragenlijsten afgenomen (bij aanvang van de behandeling en bij afsluiting.) Na afronding van de behandeling wordt, indien taaltechnisch mogelijk, een CTO
afgenomen.
16d. Binnen GGZ Integraal reflecteert de coördinerend regiebehandelaar samen met de patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling als volgt (toelichting op wijze van evaluatie en frequentie):
Ten minste voorafgaande aan iedere geplande MDO ten behoeve van evaluatie of wijziging van het behandelproces, wordt inhoudelijk voorbesproken met de patiënt. Daarbij is het gebruikelijk dat het in gesprek zijn over het behandelbeloop -in 4 thema’s, de behandelrelatie en de verwachtingen of zorgen die leven bij de patiënt, een vanzelfsprekend terugkerend thema is tijdens willekeurige sessies. Voor zover mogelijk en desgewenst, worden naasten en andere belangrijke betrokkenen zo veel mogelijk deelgenoot gemaakt van de behandeling en regelmatig als ‘klankbord’ uitgenodigd in de behandelsessies.

16e. De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen GGZ Integraal op de volgende manier gemeten:
Bij intake worden met de patiënt diens rechten en plichten besproken. Onderdeel hiervan is, zeker in geval van analfabete (of anderszins minder vanzelfsprekend mondige- ) patiënten, om expliciet te bespreken dat zij verwachtingen en eventuele zorgen of klachten ten aanzien van de behandelaar of behandeling op verschillende manieren kenbaar mogen en kunnen maken tijdens de behandeling (als een CTO niet af te nemen is, worden andere opties besproken). Patiënten worden uitgenodigd zorgen of klachten te bespreken met de behandelaar, en wanneer hiervoor enige schroom is, een collega van het secretariaat te benaderen. De afname van een cliënttevredenheidsonderzoek is een vast onderdeel van de afrondende fase van de behandeling.

17. Afsluiting/nazorg
17a. De resultaten van de behandeling en begeleiding en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de patiënt/cliënt en diens verwijzer besproken (o.a. informeren verwijzer, advies aan verwijzer over vervolgstappen, informeren vervolgbehandelaar, hoe handelt instelling als
patiënt/cliënt bezwaar maakt tegen informeren van verwijzer of anderen):
Bij verwijzing wordt dit in principe altijd in overeenstemming met de patiënt, en in goed overleg georganiseerd. In uitzonderlijke gevallen kan een patiënt bezwaar maken tegen uitwisseling van gegevens, wat vanzelfsprekend wordt gerespecteerd, tenzij er sprake zou zijn van een zwaarwegende medische overweging om in belang hiervan alsnog, met medeweten van de patiënt, te kiezen voor ten minste het informeren van diens huisarts. In geval van verwijzing wordt inhoudelijk voldoende
informatie overgedragen om een vlot vervolg van de behandeling mogelijk te maken. Documenten hierover worden aan de patiënt voorgelegd ter beoordeling en akkoord.

17b. Patiënten/cliënten of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de behandeling en begeleiding sprake is van crisis of terugval: Patiënten kunnen altijd contact zoeken bij crisis of terugval. Dit wordt bij afsluiting van de behandeling ook concreet besproken en in de afsluitbrief herhaald. In geval van acute crisis, is de aangewezen zorg echter vaak de huisarts, omdat wij beperkte mogelijkheden hebben binnen
kantooruren en op ambulante basis. Onze ervaring is dat mensen zich gemakkelijk opnieuw tot ons richten bij terugval of onzekere perioden, in de wetenschap dat de drempel daarbij niet hoog hoeft te zijn, wat stimuleert om waar mogelijk zelfredzaam en zelfstandig verder gaan. Daarbij streven we naar korte lijnen met huisartsen, zodat overleg en afstemming ten aanzien van opschaling of afschaling van zorg gemakkelijk kan plaatsvinden.

Team GGZ Integraal

Leiden, 30-06-2022