Rechten en Plichten

Zodra u onze hulp inroept, ontstaat een geneeskundige behandelovereenkomst. De rechten en plichten van patiënt én hulpverlener zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Toestemming, behandelplan en start van zorgverlening

Bij aanvang van uw behandeling worden een aantal afspraken gemaakt. Enerzijds gaat dit over de inhoud van uw behandeling, uw behandeldoelen en werkwijze. Anderzijds zijn er afspraken over de praktische aspecten van uw behandelproces. De werkwijze rondom het maken en wijzigen van behandelafspraken, gegevensverstrekking en verzekeringskwesties. Voor deze behandeling-ondersteunende activiteiten is naast uw behandelaar/behandelteam ook de zorgadministratie betrokken. Zij beperken zich tot de regelzaken die uw behandeling mogelijk maken, en maken geen deel uit van de behandelstaf. Zij zijn echter wel gehouden aan een gelijksoortige vertrouwelijkheid en geheimhoudingsplicht. Mocht u hierover vragen hebben, of uitzonderingen nodig achten, dan kunt u dit vanzelfsprekend altijd aangeven.

Samen met uw behandelaar maakt u afspraken over de behandeling, bijvoorbeeld over wat u wilt bereiken en op welke manier. Deze afspraken worden vastgelegd in het behandelplan en regelmatig besproken en indien nodig bijgesteld.
U ontvangt een exemplaar van het behandelplan. De behandeling begint als u hebt ingestemd met het plan. De toestemming kunt u altijd weer intrekken; de behandeling kan op ieder moment worden beëindigd. Indien u wilt, kunt u verzoeken om een andere behandelaar. Het is belangrijk dit altijd met uw huidige behandelaar te bespreken.

Daarnaast ontvangt u een toestemmingsformulier over dossiervorming, en uitwisseling van uw gegevens met huisarts en eventuele andere zorgverleners. Deze toestemming is conform de AVG regelgeving, specifiek in voor wíe, waartoe, en hoe lang deze toestemming geldt.

Recht op informatie

U heeft recht op informatie over diagnose, behandelvoorstel en eventuele andere behandelmogelijkheden. Soms is er voor het stellen van een diagnose extra onderzoek nodig. Dan krijgt u van tevoren informatie over werkwijze en doel van het onderzoek. De behandelaar legt in begrijpelijke taal uit wat volgens hem/haar de aard van de problematiek is. Wanneer iets niet duidelijk is, kunt u de behandelaar altijd om uitleg vragen.

Zorg op afspraak

Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw wensen. Als u niet kunt komen, dient u dat uiterlijk 24 uur van tevoren door te geven. Doet u dit niet, dan kunnen wij u hiervoor de kosten van uw consult  in rekening brengen. Bedragen kunnen sinds de invoering van het ZPM variëren van 149,37 tot 316,97 euro per uur, naar gelang het landelijke tarief voor type consult en soort zorgverlener (zie ook www.zorprestatiemodel.nl).
Bij vragen of voor hulp bij de afhandeling van de kosten, kunt u dit altijd met ons bespreken.

Zie voor meer informatie over de invoering en werking van het landelijke Zorgprestatiemodel ook de pagina Verzekerde Zorg van onze website.

Gecontracteerde zorg

GGZ Integraal heeft met een aantal zorgverzekeraars een zorgverleningsovereenkomst afgesloten. Dit houdt onder meer in dat een vastgesteld percentage van de door de NZA genormeerde vergoeding, na behandeling aan een instelling wordt uitgekeerd. Zonder een dergelijk contract, kan de vergoeding voor de zorg lager uitvallen. Het is van belang dat u bij aanvang van de behandeling op de hoogte bent van contracteringsafspraken en vergoedingen. Hiervoor kunt u het beste met uw zorgverzekeraar contact opnemen. Naast contracteringsafspraken zijn er namelijk ook polisvoorwaarden die per persoon verschillend kunnen uitpakken. Laat de informatie die uw zorgverzekeraar hierover geeft altijd schriftelijk worden gegeven of bevestigd.

Indien u kiest voor een behandeling bij GGZ Integraal en wij hebben geen contractafspraken met uw zorgverzekeraar, dan kunt u bij ons aangeven dat u graag wil dat wij een dergelijk contract afsluiten. Wij zullen dan onderzoeken of en wanneer dat mogelijk is, en met u bespreken wat in dat geval uw mogelijkheden zijn.

Kijk voor meer informatie op: www.NZA.nl

Ongecontracteerde zorg

Wanneer uw behandeling plaatsvindt op ongecontracteerde basis, betekent dit  dat u zelf betalingsplichtig bent, dat wil zeggen dat u de rekening voor de behandeling zelf betaalt. Dit is in principe niet mogelijk binnen de huidige werkwijze van Integraal. Indien u hiervan alsnog gebruik zou willen maken, kunt u dit aangeven bij uw aanmelding. Wij kunnen dan onderzoeken of er uitzonderingen of mogelijkheden zijn.

Kwaliteitsstatuut

GGZ Integraal beschikt over een kwaliteitsstatuut waarin de belangrijkste behandelinhoudelijke- en organisatorische beleidsdocumenten zijn opgenomen. Dit kwaliteitsstatuut is beschikbaar bij het secretariaat of digitaal op te vragen via info@ggzingtegraal.nl

De kwaliteit van de zorg worden continu in de gaten gehouden. Audits maken deel uit van de interne kwaliteitscontrole. Er wordt dan steekproefsgewijs bekeken of alle medewerkers volgens de afgesproken procedures werken. Het kan nodig zijn degene die een audit uitvoert uw dossier wil inzien om het op volledigheid te beoordelen. Deze persoon heeft geheimhoudingsplicht. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan verzoeken wij u dit bij uw behandelaar aan te geven.

Informatievoorziening aan of van derden

Uw huisarts (of andere verwijzer) krijgt altijd een brief na diagnostiek en behandeling. De inhoud van deze brief wordt van tevoren met u besproken, u krijgt hiervan ook een kopie. Soms is het voor een behandeling nodig om informatie op te vragen bij derden, hiervoor vragen wij uw toestemming. Correspondentie aan anderen dan de huisarts zal eerst aan u worden voorgelegd, voordat deze wordt verstuurd. Uw zorgverzekeraar ontvang een beperkt aantal gegevens ten behoeve van de declaratie van de behandeling. Dit zijn combinaties van codes waarin informatie is verwerkt over de zorgvraag, diagnose en behandeling van een patiënt. Indien u dit wenst, kunt u gebruik maken van een privacyverklaring. Hiermee beperkt u de uitwisseling naar uw zorgverzekeraar tot het juridisch verplichte minimum. Voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot het secretariaat of uw behandelaar.

Effectmeting

Vanuit de zorgverzekeraars zijn wij verplicht mee te werken aan een ROM meting. De zogenaamde Routine Outcome Monitoring. Rondom de aanmelding en/of intake, minimaal 1 x per jaar en aan het eind van de behandeling wordt u dan ook gevraagd een vragenlijst in te vullen. Deze gegevens worden zo veel mogelijk betrokken bij de evaluaties van de behandeling, zodat uw tijdsinvestering hierbij ook voor u zelf van behandelinhoudelijk nut is. Vooralsnog is er geen verplichting deze gegevens te delen met de overheid. Wij doen dit dan ook niet.

Privacyverklaring

Veel patiënten in de ggz hebben gewetensbezwaren tegen het versturen van hun behandelgegevens of het vermelding van hun diagnosegegevens op facturen. Sinds 1 oktober 2022 komt hierbij dat de gegevens vanuit uw ZorgVraagTypering (ZVT) verplicht -anoniem verwerkt en gedeeld dienen te worden met de NZA. Hierbij zijn vanuit diverse maatschappelijke organen bezwaren aangetekend. Vooralsnog is de regelgeving echter niet gewijzigd. Indien u bezwaar heeft tegen het delen van gegevens, kunt u aangeven die gegevens niet bekend te maken. U dient hiervoor, samen met uw behandelaar, een privacyverklaring te ondertekenen.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Onze professionals zijn verplicht te werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode geeft een professional o.a. ondersteuning bij de afweging of het beroepsgeheim doorbroken mag of moet worden. Daarnaast helpt de meldcode in het zoeken van de juiste hulp in geval van problemen. Indien er iets gebeurt, moeten professionals kunnen aantonen wat zij hebben gedaan en met welke reden.

Kijk voor meer informatie op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Verwijsindex (VIR)

De VIR is een digitaal systeem dat signalen van hulpverleners over jongeren waar een hulpverlener zich zorgen over maakt (tot 23 jaar) bij elkaar brengt. Hiermee wordt beoogt een eventuele samenwerking op gang te brengen. De behandelaar zal aan de betrokkenen benoemen als iemand wordt ingeschreven in de VIR.

Kijk voor meer informatie op: www.handreikingmelden.nl

Recht op geheimhouding & geheimhoudingsplicht

Onze medewerkers hebben geheimhoudingsplicht. Rechtstreeks bij uw behandeling of onderzoek betrokken hulpverleners hebben daarbij eveneens een dergelijke, verlengde geheimhoudingsplicht.

Familie en naastbetrokkene(n)

Wij geloven dat in veel gevallen het betrekken van uw familie of naasten, van groot belang kan zijn om meer te begrijpen van uw situatie en klachten, en u tot steun kan zijn in uw behandeling en in het dagelijks leven. Daarom worden, indien mogelijk en gewenst, uw naaste (-n) uitgenodigd voor een of meerdere gesprekken. Een van uw naasten kan door u opgegeven worden als contactpersoon. Dit wordt dan in uw dossier vastgesteld, en zij kunnen dan ook in nodige gevallen, namens u contact opnemen, afspraken regelen etc. Dit kan alleen met uitdrukkelijk verzoek van patienten zelf, en wordt ook ihkv uw behandelproces besproken met uw behandelaar.

Dossier

Wij houden een dossier bij met daarin alle gegevens over de behandeling. U hebt het recht deze ( of een groot deel hiervan, uitgezonderd de ‘werkaantekeningen’ van uw behandelaar)  in te zien of hiervan een afschrift te ontvangen. Dit kunt u aanvragen bij uw behandelaar. Uw dossier wordt minstens vijftien jaar bewaard. Als u wilt, kunt u bij uw behandelaar een schriftelijk verzoek indienen uw dossier te laten vernietigen.

Plichten patiënt

Wij hechten groot belang aan prettige omgangsvormen. De belangrijkste regel is: behandel elkaar met respect. Agressie en geweld zijn onaanvaardbaar. Dit geldt voor patiënten, familie, naasten en medewerkers. Wij verwachten dat u aan de behandeling meewerkt en de informatie verstrekt die nodig is voor goede hulpverlening. U bent verplicht de rekening voor de geboden hulp te betalen. Als u zich niet aan deze plichten houdt, kan de behandelovereenkomst worden beëindigd.

Klacht

Onze medewerkers doen hun best u te behandelen op een manier die aansluit bij uw behoeften en verwachtingen. Toch kan het voorkomen dat u hierin wordt teleurgesteld. Wij vragen u dit eerst met de behandelaar of algemeen coördinator te bespreken. Tevens heeft u de mogelijkheid uw klacht officieel in te dienen. Meer informatie vindt u op de pagina “klacht” van onze website. U kunt geen klacht indienen als u verzocht hebt het dossier te laten vernietigen.

Tevredenheid

Om de kwaliteit van de zorg te verbeteren horen wij graag uw oordeel. Aan het eind van de behandeling vragen wij u een tevredenheidsonderzoek in te vullen, deelname is vrijwillig. U kunt uw tevredenheid ook tonen op Zorgkaart Nederland.

Materiële controle

Zorgverzekeraars mogen een zogeheten materiële controle uitvoeren; heeft een zorgverlener een gedeclareerde behandeling daadwerkelijk uitgevoerd en was deze behandeling passend bij de zorgvraag. Bij de materiële controle geldt een strikte procedure voor het opvragen van aanvullende informatie bij de zorginstelling door de zorgverzekeraar.

Onze plichten

Onze medewerkers zijn verplicht goede zorg te verlenen. Zij moeten zich houden aan de regels van de beroepscode en de rechten van de patiënt in acht nemen. Zij mogen zich bij het nemen van beslissingen wel laten leiden door de eigen deskundigheid. Op basis daarvan mogen zij een verzoek van een patiënt weigeren.